Phần thưởng Chủ sở hữu Nền tảng

rewarding
Tuỳ chọn, cho những người muốn nhận thông tin cập nhật và thông báo qua e-mail

Mã Token LEOcoin mới cung cấp cho chủ sở hữu của nó một Phần thưởng dành cho người giữ bản quyền rất giống với phần thưởng cơ chế thưởng LEOcoin trước đó.

Các yêu cầu:
Người dùng muốn tham gia “Phần thưởng Chủ sở hữu LEOcoin” phải sở hữu số tiền tối thiểu 1.000 (một nghìn) LEOcoin trên một địa chỉ mã Token LEOcoin cụ thể. Phần thưởng phụ thuộc vào số lượng mã Token LEOcoin bạn giữ trong địa chỉ đó (xem bảng phần thưởng). Hệ thống sẽ lưu giữ các ảnh chụp nhanh hàng ngày về tổng số mã thông báo LEOcoin của bạn trong địa chỉ của bạn trong suốt cả tháng. Phần thưởng của bạn sẽ được tính dựa trên mức trung bình của tất cả các ảnh chụp nhanh này. "Phần thưởng cho người nắm giữ LEOcoin" sẽ được ghi có sau năm (5) ngày làm việc đầu tiên mỗi tháng vào địa chỉ mã thông báo LEOcoin của bạn

Bằng cách tham gia Phần thưởng người nắm giữ LEOcoin mới và cung cấp địa chỉ và email mã thông báo LEOcoin của bạn, bạn đồng ý với Điều khoản & Điều kiện có sẵn trong menu trên cùng.

Hướng dẫn về Phần thưởng người sở hữu có thể được tìm thấy ở đây.

Bảng phần thưởng

Số lượng LEOcoin Phần trăm (hàng tháng) Ước tính (hàng tháng) Phần trăm (hàng năm) Ước tính (hàng năm)
0 - <1,000 0% 0 0% 0
1,000 - <5,000 0.7974% 1,000 → 1,007.974 10% 1,000 → 1,100
5,000 - <50,000 1.1715% 5,000 → 5,058.575 15% 5,000 → 5,750
50,000 + 1.5309% 50,000 → 50,765.45 20% 50,000 → 60,000

Hỗ trợ

Nếu bạn có bất cứ điều gì bạn muốn thảo luận với chúng tôi về Người giữ phần thưởng LEOcoin vào phần thưởng, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email protected]